Pogoji uporabe spletnih strani www.slovenci.hr
Z uporabo teh spletnih strani se uporabnik strinja z naslednjimi pogoji uporabe:

 • Uporabnik z uporabo teh spletnih strani soglaša, da Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem, Podpinjol 43, 51000 Reka, Hrvaška, OIB: 40177436468 (v nadaljevanju: Zveza) prostovoljno daje na razpolaganje svoje osebne podatke in podatke podjetja, ki ga predstavlja ali zastopa.
 • Zveza bo zagotavljala varstvo podatkov uporabnikov z zbiranjem le potrebnih, osnovnih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje funkcionalnosti spletnih strani.
 • Zveza bo uporabnike obveščala o uporabi zbranih podatkov, uporabnikom pa bo redno dajala možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov.
 • Zveza bo strogo varovala vse podatke uporabnikov. Podatki bodo dostopni le zaposlenim, ki so jim ti podatki nujno potrebni za opravljanje dela.
 • Zbiranje in obdelava podatkov vključuje tudi posredovanje podatkov tretjim osebam in podjetjem v Republiki Hrvaški in v tujini. Za tretje osebe se štejejo vse fizične osebe in gospodarske družbe, ki so neobhodne za izvedbo pogodbenih obveznosti in dejavnosti.
 • Uporabnik soglaša z obdelavo zbranih podatkov v namen statistične obdelave obiska spletne strani.
 • Uporabnik se strinja, da Zveza v skladu z zgoraj navedenimi pogoji uporablja osebne podatke in/ali podatke podjetja tudi po poteku pogodbenega razmerja.
 • Vsebina strani je zgolj informativna.
 • Vsebine ni dovoljeno prenašati ali shranjevati brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja vsebine.
 • Vsebina se lahko nenehno spreminja brez predhodnega obvestila uporabnikom spletnega mesta.
 • Vsebina ima lahko slučajne napake, do katerih je prišlo v procesu ustvarjanja in objave informacij.
  Nobene informacije ni dovoljeno uporabiti za pravno ali moralno odgovornost.
 • Vse vsebine so objavljene dobronamerno in s skrbnostjo dobrega gospodarja.
 • V primeru, da se uporabnik ne strinja z navedenimi pogoji, mora prenehati uporabljati spletno stran.

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Podpinjol 43, 51000 Reka, Hrvaška, OIB: 40177436468
IBAN: HR8923400091110032483.
E-naslov: zveza@slovenci.hr

Uvjeti korištenja web stranica www.slovenci.hr

Korištenjem ovih web stranica klijent pristaje na slijedeće uvjete korištenja:

 • Korištenjem ovih web stranica klijent je suglasan da Savezu slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB:40177436468 (u daljnjem tekstu: Savez), dobrovoljno daje na slobodno raspolaganje svoje osobne podatke kao i podatke trgovačkog društva koje predstavlja ili zastupa.
 • Savez, će pružiti zaštitu podataka klijenata, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje funkcionalnosti web stranica.
 • Savez, će informirati klijente o načinu korištenja prikupljenih podataka, te će redovito dati klijentima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.
 • Savez, će sve podatke o klijentima strogo čuvati i podaci će biti dostupni samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
 • Skupljanje i obrada podataka uključuje i prosljeđivanje podataka trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Treće osobe smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova i aktivnosti.
 • Klijent pristaje na obradu prikupljenih podataka u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranica.
 • Klijent je suglasan da Savez, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi osobne i/ili podatke trgovačkog društva i nakon isteka ugovora.
 • Sadržaj stranica je isključivo informativan.
 • Sadržaj se ne smije prenositi ili pohranjivati bez izričite pisane dozvole autora sadržaja.
 • Sadržaj je podložan kontinuiranoj izmjeni bez prethodne obavijesti korisnicima stranica.
 • Sadržaj može imati slučajne pogreške koje su nastale u procesu izrade i objave informacija.
  Niti jedna informacija ne može biti upotrijebljena za pravnu ili moralnu odgovornost.
 • Sav sadržaj je objavljen u dobroj vjeri i manirom dobrog gospodara.
 • Ukoliko se klijent ne pristaje na navedene uvjete, mora prestati koristiti web stranicu.

Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Podpinjol 43, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 40177436468.
IBAN: HR8923400091110032483
E-mail:zveza@slovenci.hr